Formål og værdigrundlag

for Ladelund Ungdomsskole

Ladelund4

Ladelund Ungdomsskole startede tilbage i 1982. Skolens formål var at give sydslesvigske unge et efterskoletilbud syd for grænsen og samtidig invitere danske unge til et efterskoleophold i Sydslesvig. Den nuværende daglige struktur og undervisning forsøger at holde fast i gejsten af den frie skoleform, selvom der efterhånden er stor forskel til efterskoletilbuddet i Danmark. Skolen er lig de øvrige danske skoler ved Skoleforeningen underlagt den slesvig-holstenske skolelov.

Som eneste danske kostskole i Sydslesvig har Ladelund Ungdomsskole en særstatus i Skoleforeningens undervisningstilbud. På vej til 40 års jubilæet ønsker skolens bestyrelse og Skolekontoret at videreudvikle skolens profil i en målrettet erhvervsforberedende profil og her finde nye tilbud for sydslesvigsk unge. 

Formålet med Ladelund Ungdomsskole er, at skolen skaber gode overgange for sydslesvigske unge til erhvervslivet nord og syd for grænsen og til et selvansvarligt ungeliv på vej til voksenliv med muligheder. 

 

Værdigrundlag og pædagogik

Undervisningen på Ladelund Ungdomsskole tager udgangspunkt i et konstruktivistisk og humanistisk menneskesyn. Vi ved, at alle mennesker er individuelle og har individuelle behov, der bør tilgodeses bedst muligt.

Vores elever er godt på vej til at blive unge voksne. Efter skoletiden venter dem hurtige forandringer og nedsat kontinuitet i et dynamisk og højt teknologiseret samfund, der forventer beredskab til konstant læring af den enkelte. Evnerne til at kunne begå sig i disse hurtig skiftende rammebetingelser skal formidles i skolehverdagen og er beskreven i målsætningen med undervisningen. Det kan ikke ske via ren formidling af skoleviden. Vigtig er, at eleverne formidles redskaber og kompetencer til egen læring og i tilrettelæggelse af opgaver. 

Succes med læring bunder i høj grad i elevens motivation. Medbestemmelse, tiltro til de egne færdigheder, succesoplevelser med trufne beslutninger og meningsfyldt undervisning skal øge elevernes motivation og selvtillid. Kontinuerlig evaluering giver eleverne orientering med deres læring, faglige huller og mulige næste skridt.

 Skolen skaffer trygge rammer og alle behandles og omgås med gensidig respekt. Vi har tillid til hinanden og viser tolerance. På Ladelund Ungdomsskole, er der plads til forskellighed.

Al personale på Ladelund Ungdomsskole arbejder hånd i hånd for at skabe de bedste betingelser for eleverne inden for den givne ramme. Fælles med eleverne er de voksne ansvarlige for dagligdag og læring. 

Undervisningens set up ses som en dynamisk værktøjskasse, der løbende evalueres og videreudvikles i fællesskab.